EL NOSTRE SERVEI DE LA DECLARACIÓ DE LA RENDA.

 

A Montañola Assessors realitzem la seva declaració de la renda i resolem tots els seus dubtes fiscals. Ens encarreguem de la revisió i confirmació de l’esborrany de declaració, de l’obtenció de les dades fiscals, de la presentació davant d’Hisenda, etc. Tot això, de la manera més àgil i eficaç, ja que estudiem al detall cada situació per a obtenir el millor resultat possible per a cada contribuent.

 

Per al vostre coneixement, us indiquem la documentació que necessitem per a poder confeccionar la declaració:

 

1. Fotocopies dels D.N.I. de tots els membres de la unitat familiar, dels ascendents si conviuen amb vostè i del llibre de família, per si hi ha noves incorporacions a la família.

 

2. Fotocopies dels Rebuts de Contribució dels immobles (I.B.I.).

 

INGRESSOS

 

1. Certificats de retencions de rendiments de treball d'ambdós cònjuges i dels fills que convisquin amb la família.

 

2. Certificats de l'INEM de prestacions d'atur. Certificats de l'INSS de pensions rebudes (jubilació, invalidesa, viduïtat).

 

3. imports cobrats per arrendaments de vivendes, locals o finques rústiques. (Es important aportar els certificats de retencions en cas de lloguer de locals comercials) així com les despeses inherents a aquests lloguers (reparacions, interessos, IBI, etc.).

 

4. Certificats bancaris dels rendiments cobrats en comptes corrents, d’estalvi, fons d'inversió, accions, etc.

 

5. Quantitats percebudes o abonades en concepte de pensió de qualsevol tipus en cas de divorci o separació.

 

6. En cas de vendes d'immobles, finques, expropiacions o subvencions, la documentació que acrediti tant el preu de compra, com els ingressos obtinguts.

 

7. Si Vostè és pagès o ramader, els certificats d'ingressos , així com els llibres de comptabilitat i factures d'inversió. Si Vostè és empresari i no te contractat el nostre servei comptable, els libres d'ingressos i despeses, així com el llibre de bens d'inversió i els models 130 de pagaments fraccionats a compte de la Renda.

 

8. Si Vostè és empresari a Mòduls, les factures d'inversió en vehicles, maquinària i instal·lacions efectuades durant l’any passat. Si no és client habitual d’aquest bufet és convenient que també aporti la declaració del resum anual de l’IVA de l’any passat i els models de pagament trimestral (model 131).

 

DESPESES DEDUÏBLES:

 

1. Quotes pagades a sindicats i col·legis professionals.

 

2. Justificants d'aportacions a Plans de Pensions.

 

3. Donatius a fundacions i altres institucions.

 

4. Quantitats pagades per lloguer de vivenda habitual.

 

5. Justificants de pagament de l’hipoteca de la vivenda habitual.

 

6. Aportacions efectuades el 2012 a comptes vivenda.

 

7. Quantitats invertides en compra de l'habitatge habitual.

 

8. Justificant de reformes i obres efectuades sobre les vivendes.

 

Els hi preguem que una vegada recopilada tota la documentació, ens la facin arribar el més aviat possible, a fi i a efectes de poder realitzar un estudi de les millors opcions de la declaració.

GALERIA

Visites