Assessoria laboral

 

 

Detallem a continuació les diferents gestions que podem oferir:

 

 • Contracte de treball.
 • Legalització de noves empreses.
 • Expedients de regulació d'ocupació.
 • Confeccions dels rebuts de salaris de treballadors.
 • Actualitzacions salarials segons el conveni de l'activitat.
 • Confecció i liquidació dels assegurances socials de l'empresa.
 • Confecció i liquidació de l'impost sobre la renda de les persones físiques.
 • Confecció i presentació d'altes i baixes de treballadors a la seguretat social.
 • Confecció i presentació de contractes i pròrrogues de treballadors.
 • Confecció, presentació i liquidació d'altes i baixes d'autònoms.
 • Confecció i presentació d'expedients de jubilació, viduïtat, invalidesa, etc.
 • Gestions amb la Seguretat Social, com ara la confecció de recursos, sol·licitar i recollir tota mena d'informes, etc.
 • Tramitacions dels butlletins d'alta i baixa dels treballadors per malaltia, accidents ...
 • Confecció de certificats de sous i retencions, de situació familiar, etc.
 • Representació davant el Jutjat del Social i assistència en CMAC.
 • Representació davant la Inspecció de Treball.
 • Tramitacions d'expedients d'invalidesa, jubilació, etc.
 • Altres serveis que requereixi el client.

GALERIA

Visites